OZ [PDF] Read ✓ OZ : by Adam Fawer Algan Sezgintüredi - OZ, OZ Fenomen romanlar Olas l ks z ve Empati nin yazar Adam Fawer dan OZ Dorothy ilk defa ld nde on iki ya ndayd En az ndan bana s yledi i buydu Delirdi ini d nm t m ama imdi ona inand m i in esas deli ben

 • Title: OZ
 • Author: Adam Fawer Algan Sezgintüredi
 • ISBN: 9786055162740
 • Page: 123
 • Format: Paperback

OZ

[PDF] Read ✓ OZ : by Adam Fawer Algan Sezgintüredi, OZ, Adam Fawer Algan Sezgintüredi, OZ Fenomen romanlar Olas l ks z ve Empati nin yazar Adam Fawer dan OZ Dorothy ilk defa ld nde on iki ya ndayd En az ndan bana s yledi i buydu Delirdi ini d nm t m ama imdi ona inand m i in esas deli ben miyim diye merak ediyorum yleysem bunlar n hi birinin nemi yok demektir Ama de ilsem Eh o zaman d nya benim d nd m gibi bir ey de il demektir stelik tekFenomen romanlar Olas l ks z ve Empati nin y [PDF] Read ✓ OZ : by Adam Fawer Algan Sezgintüredi. [PDF] Read ✓ OZ : by Adam Fawer Algan Sezgintüredi - OZ, OZ Fenomen romanlar Olas l ks z ve Empati nin yazar Adam Fawer dan OZ Dorothy ilk defa ld nde on iki ya ndayd En az ndan bana s yledi i buydu Delirdi ini d nm t m ama imdi ona inand m i in esas deli ben

 • [PDF] Read ✓ OZ : by Adam Fawer Algan Sezgintüredi
  123Adam Fawer Algan Sezgintüredi
OZ
286 thought on “OZ”
 1. Bir olas l ks z bir empati bekliyorsan z, sizi hayal k r kl na u ratacak bir kitap Ki u rad m K t yd diyemem, e lenceliydi, renkliydi, komikti, de i ik bir evrendi Adam fawer kitab de ildi sadece Ba ka bir yazardan fantastik bir eser niyetiyle okusayd m be enirdim.


 2. OZ B y c s adl kitab ve filmi o unuz bilir Alice Harikalar Diyar nda gibi bilinen bir eserdir Adam Fawer bu bilinen hik yeyi kitab na temel olarak alm Bunu yaparken yarat c eler de eklemi ama temelde hik ye ayn.Bilinen bir hik yeyi yeniden yazd n zda onu yeni bir esere d n t rmek i in yap lacaklar n s n r yok Hik yeyi tersten anlatabilir, parodisini yapabilirsiniz hik yenin ge ti i co rafyay , zaman , de i tirebilir, roman ki ilerini yeniden ba ka bi imlerde ve ki iliklerde olu turabilir, hik ye [...]
 3. S rf yeni bir kitap ile, pop ler oldu u bir pazarda tekrardan sat yakalama hedefi ile yazm bunu resmen Fawer, bir de ns zde bunu kendi de belirtmi Okurken delirdim resmen bu nas l bir sa mal k diye Roman m imdi bu Double space ile bas lmas na ra men 400 sayfay bulamam Ve bunun da yar dan fazlas hali haz rda mevcut bir hik yenin varyasyonu olmu Birka arkada mla 1 2 ay oturup bir eyler karalasak ciddi diyorum undan daha iyi olur Yaz k yani ne diyim nceki 2 eseri u runa ko ulsuz alm t m ama rezilli [...]


 4. OZ, bize Kansasl Dorothy nin hik yesini anlat yor O eski filmi herkes bilir Ama bu hikaye asl nda ok daha kanl , yaban l, rk t c , renkli ve sapk nm me erse Bu kitaptaki OZ, d nyam z n arp k bir versiyonu Her d neme te benzerlikler ve bildi imiz hik yeden farkl la an k s mlar yla bizi afallat yor Okudu um en ka k a ve renkli kitaplardan biriydi kesinlikle Algan Sezgint redi nin harika evirisiyle ka r lmayacak bir kitap Kitab bitirdi imde hortuma yakalanm gibi hissettim


 5. Olas l ks z ve Empati yi bay larak okudu um yazar n bu kitab hayal k r kl na u ratt Bildi imiz Oz b y c s n farkl bir dille, i ine daha fazla iddet katarak anlatm o kadar 6 y l bekledikten sonra b yle bir kitapla kar la may beklemiyordum


 6. Ben ok sevdim bu kitab Yazar n di er kitaplar ile kar la t rmaya gitmek gibi bir niyetim yok nk farkl kulvardalar Kitaba kendi er evesinden bakmak daha do ru ve oradan bak nca da sevmemek elde de il Evet baz yerleri biliyoruz kitab n sonunda b y k a k nl k ya am yoruz ama yazar zaten bilmemizi istiyor o y zden ben bir s k nt g rmedim Neyse dedi im gibi ben ok sevdim ve fantastik severlere tavsiye ederim.


 7. ns z ok be endim, ok samimi buldum Adamc m , ve ilk defa T rk okuyuculara ithaf edilen bir kitap okudum Tarz ilk iki kitab na g re ok farkl yd , ncekiler fantastik psikolojik romanlarken, Oz ise bildi imiz yk n n alternatifi, daha do rusu sertle tirilmi , hatta distopikle tirilmi haliydi T m k t ele tirilere ra men, iyi bir fikir ve iyi bir hayalg c oldu unu d n yorum Has l ne Dorothy bildi imiz k k k z, ne de Toto bildi imiz minik k p Dayak var, iddet var, ak lalmaz renkler var, ola and yarat k [...]


 8. Oz b y c s hikayesinin adam fawer n hayalgucuyle yo rulmu hali Olasiliksiza benzemiyor o y zden hayal kirikligina ugradim fakat okunabilir bir kitap yinede


 9. Olas l ks z, Empati gibi bir ey beklemeyin, bunu ayr ca de erlendirin, Oz masal na yeni bir bak a s gibi E lenceli, renkli ama bir o kadar da karanl k ve kanl ama ye il kanl Ben bu Dorothy yi, teneke ocu u, korkulu u ve aslan ok sevdim Ama favorim kesinlikle bakarken kaynamayan ergen sular Emrin olur abla Kaynay n beyler ve Oz daki ark lar oldu The beatles melodileri st ne Katy Perry, Rihanna, Beyonce ark s zleri Ayr ca Adam Fawer kitab resmen T rkiye deki okurlar na zel yazm onun i in de ayr bi [...]


 10. Bu kitab yazar n ad n bilm d n oxusayd m b lk daha ox xo uma g l rdi.D z n des m,Adam Fawer dan bel bir roman g zl mirdim Olas l ks z ve Empati kimi kitablardan sonra OZ onlar n yan nda ox z if qald.B lk d ox fantastik roman xo lamad mdan bu kitab b y nm dim.H m d dediyim kimi A.Fawerdan daha yax roman g zl yirdim,bu kitab m ni x yal q r ql na u ratd Amma fantastik roman xo layanlara t vsiy edir m.


 11. ncelemenin tamam i in zetle, yazar n nceki kitaplar yla araya buna ba ms z bir roman olarak yakla abilecek kadar zaman soktuysan z bunu da okuman z neririm Benim i in okumas olduk a keyifliydi, sonraki kitab da evet, ikinci bir kitap daha kacak merakla bekliyorum.


 12. 2.5 Stars.It s really interesting that Adam Fawer wrote this book only for his Turkish readers, with the encouragements of his Turkish friend The Improbable was one of the books that affected me the most when I was in high school, so I was very excited when I heard he wrote a third book after all these years This is a retelling of The Wizard of Oz story, with much blood and violence and a bit weird other things there is a junkie Dorothy for example but it s totally not what I expected I love re [...]


 13. inde ya ad m z a gibi bir kitap Neresi ger ek, neresi sanal, neresi fantezi, neresi bilim belli de il The Wizard of Oz 21 inci y zy lda yaz lm olsa b yle olurdu Stephen Jobos gibi tan d k karakterler de cabas G zel bir kitap ama Adam Fawer n hayranlar n n neden be enmeyece ini anlamak da zor de il Bitirdikten sonra son d nemin yayg n ifade bi imiyle yle d nd m Bu bir Black Mirror b l m olsa be enirdiniz ama bu bir Adam Fawer kitab Kitab n ba ndaki T rkiye deki okurlara te ekk r k sm ok tatl Alga [...]


 14. okudugum en kotu, gereksiz kitapti edebi biseyler zaten beklemiyordum ama postmodern bir oz buyucusu akmas da beklemiyordum hayatimin bir gunu bosa gitti diyebilirim benim gibi olas l ks z kitab n be enip bu kitapta iyidir d ncesiyle okuyacaksan z bence aldanmay n gordugunuz yerde kosarak uzaklasin. 15. Sanki bir eyler eksik gibiydi kitapta.Adam Fawer oldu u i in a k as merakla ba lad m nk Empati ve Olas l ks z okumu ve yazara hayran kalm t m.Ama bu kitap hi Adam n tarz de ildi bence.Tamam kitap g zeldi,dahiyaneydi.Sadece Adam de ilde ba ka bir yazar n hayald nyas ve kaleminden kma gibiydi.Bilmiyorum.Asl nda kitaba 3 y ld z vermeyi d nd m,o da g z me ok az geldi ve o kadar n da haketmedi i kanaatine vard m.Yine de 4 y ld z da ne bileyimSonu tatmin etmedi arkada lar.G zeldi ama vay be de ildi.


 16. Okudu umda uzunca bir s re beni benden alan Empati ile bu kitab ayn ki inin yazd na inanam yorum.K t bir kitap de il, e lenceli bir deneyimdi, yer yer kahkaha att m ve tamamen ba ka bir hikayeye ba ml gitse de ilgimi ekti okurken, ama bu benim i in bir Adam Fawer kitab de il.Yazar bilmeden okusam daha ok sevebilirdim, buna ra men k t olmayan bir deneyimdi.


 17. Oz B y c s n okumasam da karakterlerine a inal m vard Bu y zden kitab n i inde tek tek ortaya kt klar nda zihnimde hemen canlan verdiler.Kitab genel olarak zetlemem gerekirse, Alice Harikalar Diyar nda n n sayko versiyonu diyebilirim.Anlat m kesinlikle k t de ildi Olay rg s ne odakl ve sade olu unu sevdim Her ne kadar son k s mlar bana biraz aceleye gelmi hissi verse de karakterlerin olu turulmas ok iyiydi Yapay ya da ylesine kurgulanm hissi vermedi Kitapla ilgili sevmedi im tek ey, Lucy nin de [...]


 18. Empati ve Olas l ks z dan sonra b d b d Bu ekilde ba layan yorumlar o kadar s kt ki beni art k Gayet be enerek okudum ben Oz u Oz B y c s en sevdi im masallardan biridir Onun z n bozmadan,ufak oynamalarla anlatmak istedi ini ok kolay kavratan e lenceli bir kitapt Empati ve Olas l ks z gerek konu olarak gerek de stil olarak Oz dan ok daha farkl buldu um i in kitab bitirdikten sonra yazar n di er kitaplar yla kar la t rmak akl ma bile gelmedi Lakin internete birka kez g z gezdirdi imde herkesin ki [...]


 19. Bu kitap hakk nda ne desem bilemedim ok karars z m Sevdim mi sevmedim mi tam anlamad m S k lmad m oras kesin, hi durmadan okudum elimden b rakamad m Ama ne bileyim O eksik olan ey neydi biri bana s ylesin


 20. Sonunda Jack in olmay beni bir miktar zd Olas l ks z ve Empati gibi de il kesinlikle ama beklentisiz okunursa g zel.


 21. Oz b y c s n okumayan biri olarak sevdim Ancak yazar n di er kitaplar na g re k smen s n k kald na dair ele tirilere kat lmadan edemeyece im.


 22. Cannot believe that I never wrote a word about any of my favourites but writing a poor review on this I was not expecting anything based on Mr Fawer s previous works, so I am not disappointed per se The majority of the overall rating represents the dissatisfied Improbable and Empati Seems I rated them both 3 stars, though I don t remember what put me off then hereby emphasising the importance of a review fans from Turkey I am just dissatisfied with this story Though not condemning the time spent [...]


 23. Kitaba hi bir beklentim olmadan ba lasayd m ya da bu kitap Adam Fawer taraf ndan yaz lmasayd da ok ey de i mezdi benim i in Kitab kesinlikle yazar n di er eserleriyle kar la t ramam, okumadan nce de o kitaplar gibi bir ey okuma beklentisi i inde de ildim Yine de ben zg n ve farkl bir yk okuyaca m san yordum Dorothy nin hikayesini bilmememe ra men olaylar bence fazlas yla tahmin edilebilirdi a rd m birka yer olsa da kitab n t m n kurtaracak ve kitab , g n l rahatl yla be endim diyebilece im bir n [...]


 24. Kitap bende b y k bir hayal k r kl yaratt sonunda nedenini bilmedi im bi ekilde kitaba tekrar s nmasam 2yi bile ok g r rd m Kitap t rkiye i in yaz lm , bize b yle bi kitab n lay k g r lmesi ok z c Kitapta ge en diyaloglar n sa mal samimi olsun diye yaz lan kelimeler beni resmen irite etti zellikle no problem sa mal Genel olarak d ncem sanki 5.s n fa giden psikopat bir ocu a bildi iniz masallar kendinize yorumlay n denmi ve ortaya bu km gibi Oz b y c s bildi imiz gibi kalmal yd Kitab okumasan zda [...]


 25. Yes I finished this in one day Ok this wasn t book I expected I am the biggest fan of Adam Fawer because of his first two books This one is an entirely different book very very entertaining but now as shocking and compelling as empaty or improbable And for the thank you note at the start of bookYes Adam we are waiting for your books, please please give us


 26. Yeni bir Oz B y c s yorumu olmu , di er kitaplar na hi benzemiyor Yine ok ak c bir dil ve max g nde bitirilebilir.


 27. Be enmedim, orijinal hikayelerin ile okuyucuyu a rt p, heyecanland r p bilgilendirmene al m kenbildik bir hikayeyi cover laman hayal k r kl yaratt.Gaza gelip ok aceleyle yaz lm.